ประกาศด่วน ! มาตรการจำกัดของเหลว ขึ้นเครื่องของการบินไทย ห้ามน้ำของเหลวขึ้นเครื่องเกินกว่าปริมาณที่กำหนด
Travel Insurrance

ระยะเวลาเดินทาง Fast Lane Tripper
รายบุคคล ครอบครัว
1 - 4 วัน 290 580
5 - 7 วัน 350 700
8 -10 วัน 399 798
11 - 14 วัน 650 1,300
15 - 22 วัน 1,250 2,500
23 - 31 วัน 1,375 2,750
ผลประโยชน์ Fast Lane Tripper
ความคุ้มครอง    
1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ    
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000  
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,500,000  
บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง (อายุไม่เกิน 21 ปี)    
2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกิน 2,000,000  
3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล ไม่คุ้มครอง  
4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย ไม่คุ้มครอง  
สิ่งของมีค่า ไม่คุ้มครอง  
5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง ไม่คุ้มครอง  
6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) คุ้มครอง  
7. เงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัวสูญหาย ไม่คุ้มครอง  
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน ไม่คุ้มครอง  
การให้บริการความช่วยเหลือ    
1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก MAG 24 ชั่วโมง  
2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน  
3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพเนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
6. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่คุ้มครอง  
7. เที่ยวบินล่าช้า ไม่คุ้มครอง  
สำหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม ไม่คุ้มครอง  
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน ไม่คุ้มครอง  
ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม    
9. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน ไม่คุ้มครอง  
สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง
บริการอื่น ๆ  ไม่มี  
ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองทั่วโลกและในประเทศไทย
  เมื่อเดินทางอยู่ห่างจากถิ่นพำนักอาศัย
  เป็นระยะทางไกลกว่า  200 กม.  
การจำกัดอายุของผู้สมัคร ไม่จำกัด  
ความเสียหายส่วนแรก ไม่มี  

 

ระยะเวลาเดินทาง Fast Lane Leisure
รายบุคคล ครอบครัว
1 - 4 วัน 799 1,598
5 - 7 วัน 899 1,798
8 -10 วัน 1,199 2,398
11 - 14 วัน 1,325 2,650
15 - 22 วัน 2,099 4,198
23 - 31 วัน 2,390 4,780
32 - 45 วัน 3,550 7,100
46 - 62 วัน 3,805 7,610
63 - 75 วัน 4,490 8,980
76 - 90 วัน 5,175 10,350
ผลประโยชน์ Fast Lane Leisure
ความคุ้มครอง    
1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ    
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 4,000,000  
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี ไม่เกิน 2,000,000  
บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง (อายุไม่เกิน 21 ปี)    
2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกิน 2,500,000  
3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล ไม่เกิน 2,500,000  
4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย สูงสุดไม่เกิน 50,000 
สิ่งของมีค่า ไม่เกิน 25,000  
5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง ตามค่าใช้จ่ายจริง
6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) คุ้มครอง  
7. เงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัวสูญหาย ไม่เกิน 5,000  
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน ไม่เกิน 50,000  
การให้บริการความช่วยเหลือ    
1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก MAG 24 ชั่วโมง  
2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน  
3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพเนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
6. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่เกิน 20,000  
7. เที่ยวบินล่าช้า สูงสุดไม่เกิน 50,000 
สำหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม 5,000  
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน ค่าที่พักค้างคืน  
ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม ไม่เกิน 10,000  
9. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน ไม่คุ้มครอง  
สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง
บริการอื่น ๆ  การส่งข่าวสารด่วน
  ข้อมูลทางการแพทย์
  บริการทางด้านกฎหมาย
ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองทั่วโลกและในประเทศไทย
  เมื่อเดินทางอยู่ห่างจากถิ่นพำนักอาศัย
  เป็นระยะทางไกลกว่า  200 กม.
การจำกัดอายุของผู้สมัคร ไม่จำกัด  
ความเสียหายส่วนแรก ไม่มี  

 

ระยะเวลาเดินทาง Fast Lane Business
เฉพาะรายบุคคล
1 - 4 วัน 899
5 - 7 วัน 999
8 -10 วัน 1,399
11 - 14 วัน 1,599
15 - 22 วัน 2,399
23 - 31 วัน 2,850
32 - 45 วัน 3,599
46 - 62 วัน 4,199
63 - 75 วัน 4,775
76 - 90 วัน 5,350
ผลประโยชน์ Fast Lane Business
ความคุ้มครอง  
1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 5,000,000
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี ไม่เกิน 2,500,000
บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง (อายุไม่เกิน 21 ปี)  
2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกิน 2,500,000
3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล ไม่เกิน 3,500,000
4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย สูงสุดไม่เกิน 50,000 
สิ่งของมีค่า ไม่เกิน 25,000
5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง ตามค่าใช้จ่ายจริง
6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) คุ้มครอง
7. เงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัวสูญหาย ไม่เกิน 5,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน ไม่เกิน 50,000
การให้บริการความช่วยเหลือ  
1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก MAG 24 ชั่วโมง
2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน
3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพเนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน ไม่คุ้มครอง
6. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่เกิน 20,000
7. เที่ยวบินล่าช้า สูงสุดไม่เกิน 50,000 
สำหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม 5,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน ค่าที่พักค้างคืน
ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม ไม่เกิน 10,000
9. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน ไม่เกิน 50,000
สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง
  รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า
  ข้อมูลในการติดต่อสถานทูต
  ตารางการเดินทางของเที่ยวบิน
  ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ
บริการอื่น ๆ  การส่งข่าวสารด่วน
  ข้อมูลทางการแพทย์
  บริการทางด้านกฎหมาย
  การจัดเตรียมการเดินทางฉุกเฉิน-
     สำหรับครอบครัว
  การจองโรงแรมที่พัก
  การจองรถเช่า
  การช่วยเหลือค้นหาสัมภาระ-
     การเดินทางที่หายไป
  การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือ-
     เดินทางสูญหาย
  การจัดหาเจ้าหน้าที่แปล ล่ามภาษา
  การให้ข้อมูลในการใช้บริการ-
     โทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ
  การเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ 
ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองทั่วโลกและในประเทศไทย
  เมื่อเดินทางอยู่ห่างจากถิ่นพำนักอาศัย
  เป็นระยะทางไกลกว่า  200 กม.
การจำกัดอายุของผู้สมัคร ไม่จำกัด
ความเสียหายส่วนแรก ไม่มี

 

ระยะเวลาเดินทาง Fast Lane Traveller
เฉพาะรายบุคคล
1 - 4 วัน เบี้ยประกันภัยรายปี
5 - 7 วัน โดยมีระยะเวลาการเดินทาง
8 -10 วัน ไม่เกิน 90 วันต่อเนื่องภายใน
11 - 14 วัน ระยะเวลา 1 ปี
15 - 22 วัน 5,995
ผลประโยชน์ Fast Lane Traveller
ความคุ้มครอง  
1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 6,000,000
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000
บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง (อายุไม่เกิน 21 ปี)  
2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกิน 2,500,000
3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล ไม่เกิน 3,500,000
4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย สูงสุดไม่เกิน 50,000 
สิ่งของมีค่า ไม่เกิน 25,000 
5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง ตามค่าใช้จ่ายจริง
6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) คุ้มครอง
7. เงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัวสูญหาย ไม่เกิน 5,000 
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน ไม่เกิน 50,000 
การให้บริการความช่วยเหลือ  
1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก MAG 24 ชั่วโมง
2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน
3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
4. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพเนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
5. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
6. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่เกิน 30,000
7. เที่ยวบินล่าช้า สูงสุดไม่เกิน 50,000 
สำหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม 10,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน ค่าที่พักค้างคืน
ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม ไม่เกิน 10,000
9. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน ไม่เกิน 15,000
สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง
  รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า
  ข้อมูลในการติดต่อสถานทูต
  ตารางการเดินทางของเที่ยวบิน
  ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ
บริการอื่น ๆ  การส่งข่าวสารด่วน
  ข้อมูลทางการแพทย์
  บริการทางด้านกฎหมาย
  การจัดเตรียมการเดินทางฉุกเฉิน-
     สำหรับครอบครัว
  การจองโรงแรมที่พัก
  การจองรถเช่า
  การช่วยเหลือค้นหาสัมภาระ-
     การเดินทางที่หายไป
  การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือ-
     เดินทางสูญหาย
  การจัดหาเจ้าหน้าที่แปล ล่ามภาษา
  การให้ข้อมูลในการใช้บริการ-
     โทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ
  การเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ 
ขอบเขตความคุ้มครอง คุ้มครองทั่วโลกและในประเทศไทย
  เมื่อเดินทางอยู่ห่างจากถิ่นพำนักอาศัย
  เป็นระยะทางไกลกว่า  200 กม.
การจำกัดอายุของผู้สมัคร ไม่จำกัด
ความเสียหายส่วนแรก ไม่มี

 

หมายเหตุ: สกุลเงินแสดงหน่วยเป็นเงินบาทไทย
ความคุ้มครองสำหรับสมาชิกในครอบครัวมากถึง 4 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้ใหญ่
ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2553