ประกาศด่วน ! มาตรการจำกัดของเหลว ขึ้นเครื่องของการบินไทย ห้ามน้ำของเหลวขึ้นเครื่องเกินกว่าปริมาณที่กำหนด
รายชื่อประเทศที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา-visa on arrival ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง

รายชื่อประเทศที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) และพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 15 วัน


คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางถูกต้องและสมบูรณ์ ของ 28 ประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวได้ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองตามที่กำหนดไว้ 24 แห่ง
  
(หมายเหตุ คนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว ของ 28 ประเทศ ไม่สามารถขอรับ Visa on Arrival ได้ ต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามา)

เอกสารประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา
 1. ตั๋วหรือเอกสารที่ชำระค่าโดยสารครบถ้วน สามารถใช้เดินทางออกได้ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต คือไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามา
 2. เงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอรับการตรวจลงตราที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (แบบฟอร์มคำร้อง ขอรับได้ ณ ช่องทางอนุญาตเข้าเมืองที่กำหนดไว้)
 4. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป
 5. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 6. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ( รวมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภทไม่เว้นแม้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ กรณีที่ประเทศนั้นไม่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตหรือราชการกับประเทศไทย) โดยปกติ ขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับ Visa on Arrival จะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาที

การขยายระยะเวลาพำนัก โดยปกติ คนต่างด้าวที่ขอรับการตรวจลงตราประเภทนี้ จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรได้ ยกเว้นกรณีพิเศษ อาทิ เจ็บป่วย โดยจะสามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) ซึ่งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาขยายระยะเวลาการพำนักเป็นกรณีๆ

(หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 หรือ http://www.immigration.go.th )

คนต่างด้าว 28 สัญชาตินี้ หากต้องการเข้ามาทำงานหรือประกอบธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทย จะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อน มิฉะนั้น เมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานได้จำเป็นต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อไปยื่นเรื่องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทย

รายชื่อ 28 ประเทศ มีดังต่อไปนี้
 1. ราชอาณาจักรภูฏาน  (Bhutan : Kingdom of Bhutan)
 2. สาธารณรัฐประชาชนจีน [China : People’s Republic of China]
 3. สาธารณรัฐไซปรัส (Cyprus : Republic of Cyprus)
 4. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
 5. สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia : Republic of Estonia)
 6. สาธารณรัฐฮังการี (Hungary : Republic of Hungary)
 7. สาธารณรัฐอินเดีย (India : Republic of India)
 8. สาธารณรัฐคาซัคสถาน (Kazakhstan : Republic of Kazakhstan)
 9. สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia : Republic of Latvia)
 10. ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein : Principality of Liechtenstein)
 11. สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania : Republic of Lithuania)
 12. สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Maldives : Republic of Maldives)
 13. สาธารณรัฐมอริเชียส (Mauritius : Republic of Mauritius)
 14. รัฐสุลต่านโอมาน (Oman : Sultanate of Oman)
 15. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Poland : Republic of Poland)
 16. สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia : Russian Federation)
 17. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia : Kingdom of Saudi Arabia)
 18. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovakia : Slovak Republic)
 19. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Slovenia : Republic of Slovenia)
 20. ยูเครน (Ukraine)
 21. อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)
 22. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia)
 23. ไต้หวัน (Taiwan)
 24. สาธารณรัฐบัลแกเรีย (Bulgaria)
 25. ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra)
 26. สาธารณรัฐมอลตา (Malta)
 27. โรมาเนีย (Romania)
 28. สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino)

ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ผู้ร้องสามารถขอรับการตรวจลงตรา  (Visa on Arrival)  24  แห่ง ได้แก่
 1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ
 3. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
 4. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
 5. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
 6. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานอู่ตะเภา
 7. ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย
 8. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
 9. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ
 10. ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง
 11. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
 12. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย
  ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานเกาะสมุย
 13. ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก
  ณ บริเวณเขตสนามบินสุโขทัย
 14. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ
 15. ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา
  ณ ทำเลจอดเรือในอ่าวอุดม และบริเวณเขตท่าเรือแหลมฉบัง
 16. ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบดาพุด
  ณ บริเวณเขตท่าเรือมาบดาพุด และทำเลจอดเรือในอ่าวหน้าเมืองระยอง
 17. ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
  ณ เส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
 18. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย
  ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวหน้าทอน
 19. ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต
  ณ ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวมะขาม และทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวฉลอง
 20. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล
  ณ บริเวณเขตท่าเรือด่านศุลกากรตำมะลัง และบริเวณเขตท่าเรือเจ้ะปิลัง
 21. ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่
  ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกกระบี่, บริเวณเขตท่าเรือเจ้าฟ้า บริเวณเขตท่าเรือเกาะลันดา  และบริเวณเขตสนามบินกระบี่
 22. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา
  ณ บริเวณเขตท่าเรือน้ำลึกสงขลา และบริเวณเขตท่าเรือเดินเรือไทย
 23. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงราย
 24. ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา: http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=78Currency Rates