ประกาศด่วน ! มาตรการจำกัดของเหลว ขึ้นเครื่องของการบินไทย ห้ามน้ำของเหลวขึ้นเครื่องเกินกว่าปริมาณที่กำหนด
รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เ

     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 , 20 ธันวาคม 2545, 18 ตุลาคม 2547 และ 6 พฤษภาคม 2548  คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 42 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน  
หมายเหตุ  คนต่างด้าวที่มิใช่คนสัญชาติของประเทศดังกล่าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) ที่ออกโดย 42 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังกล่าว จะไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และยังจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย

     คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นกรณีที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ 15 วัน เว้นแต่คนมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับมาเลเซีย (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้คลั้งละไม่เกิน 30 วัน

     คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวนี้ หากประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน ควรขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และสามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วย

     สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 หรือ  http://www.immigration.go.th/

รายชื่อประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีดังนี้
 1. เครือรัฐออสเตรเลีย  (Australia : Commonwealth of Australia)  
 2. สาธารณรัฐออสเตรีย  (Austria : Republic of Austria)  
 3. ราชอาณาจักรเบลเยียม  (Belgium : Kingdom of Belgium)  
 4. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  (Brazil : Federative Republic of Brazil)  (****)
 5. รัฐบาห์เรน  (Bahrain : Kingdom of Bahrain)  
 6. เนการาบรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)  
 7. แคนาดา  (Canada)  
 8. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  (Denmark : Kingdom of Denmark)  
 9. สาธารณรัฐฟินแลนด์   (Finland : Republic of Finland)  
 10. สาธารณรัฐฝรั่งเศส   (France : French Republic)  
 11. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (Germany : Federal Republic of Germany)  
 12. สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (Greece : Hellenic Republic)  
 13. ฮ่องกง (Hong Kong SAR)
 14. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  (Iceland : Republic of Iceland)
 15. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   (Indonesia : Republic of Indonesia)  
 16. ไอร์แลนด์   (Ireland)  
 17. รัฐอิสราเอล  (Israel : State of Israel)  
 18. สาธารณรัฐอิตาลี  (Italy : Republic of Italy)
 19. ญี่ปุ่น  (Japan)  
 20. สาธารณรัฐเกาหลี   (Korea, South : Republic of Korea)  (****)
 21. รัฐคูเวต  (Kuwait : State of Kuwait)  
 22. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก  (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg)  
 23. มาเลเซีย  (Malaysia)  
 24. ราชรัฐโมนาโก (Monaco : Principality of Monaco)
 25. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   (Netherlands : Kingdom of the Netherlands)  
 26. นิวซีแลนด์   (New Zealand)  
 27. ราชอาณาจักรนอร์เวย์   (Norway : Kingdom of Norway)  
 28. รัฐสุลต่านโอมาน  (Oman : Sultanate of Oman)
 29. สาธารณรัฐเปรู (Peru : Republic of Peru)   (****)
 30. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   (Philippines : Republic of the Philippines)  
 31. สาธารณรัฐโปรตุเกส  (Portugal : Republic of Portugal)  
 32. รัฐกาตาร์ (Qatar : State of Qatar)
 33. สาธารณรัฐสิงคโปร์   (Singapore : Republic of Singapore)  
 34. ราชอาณาจักรเสปน (Spain : Kingdom of Spain)
 35. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   (South Africa : Republic of South Africa)  
 36. ราชอาณาจักรสวีเดน  (Sweden : Kingdom of Sweden)  
 37. สมาพันธรัฐสวิส  (Switzerland : Swiss Confederation)
 38. สาธารณรัฐตุรกี   (Turkey : Republic of Turkey)  
 39. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์   (United Arab Emirates)  
 40. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)  
 41. สหรัฐอเมริกา (United States of America)
 42. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam)


(****) หมายเหตุ  ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู  ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)

แหล่งที่มา: http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=77  Currency Rates